Statut
 • Związek Zawodowy PRO DIGNITAS

  Powstaliśmy aby bronić praw pracowników oświaty i ułatwiać działania nauczycieli w obecnym systemie edukacji. Wspieramy się wzajemnie w sprawach zawodowych, socjalnych i płacowych.

 • Związek Zawodowy PRO DIGNITAS

  Jesteśmy nowoczesną organizacją, nastawioną na wspomaganie jakości kształcenia i sprawnego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem dobra pracownika

 • Związek Zawodowy PRO DIGNITAS

  Wspieramy wszystkich, którzy przestrzegają prawa pracy, prawa oświatowego i działają w oparciu o poszanowanie godności pracowników.

 • Związek Zawodowy PRO DIGNITAS

  Oferujemy zrzeszonym szybki dostęp do porad dotyczących prawa pracy i prawa oświatowego oraz zapewniamy skuteczną ochronę prawną.

 • Związek Zawodowy PRO DIGNITAS

  Wyróżnia nas apolityczność (nie pytamy o poglądy, nie mówimy o swoich), brak rozbudowanych struktur terenowych generujących znaczne koszty.


Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRO DIGNITAS

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Związek Zawodowy PRO DIGNITAS zrzeszający nauczycieli i pracowników oświaty, zwany dalej Związkiem jest dobrowolną i samorządną organizacją pracowników oraz emerytów, rencistów a także pozostających poza stosunkiem pracy.

Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek stanowi Ogólnopolską Międzyzakładową Organizację Związkową.

Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

Związek ma osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

Nazwa i symbole graficzne Związku podlegają ochronie prawnej.

Związek może posługiwać się nazwą skróconą PRO DIGNITAS.

II. Cele i zadania Związku

Art. 2

Związek reprezentuje i broni godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników, a także emerytów, rencistów oraz osób, które utraciły zatrudnienie, a w szczególności dba o poprawę ich bytu i warunków pracy.

Związek realizuje te cele w szczególności przez:

 • występowanie w interesie i obronie pracowników do pracodawcy oraz wszystkich władz i urzędów, organizacji politycznych i społecznych,
 • udzielanie członkom Związku pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą lub organem prowadzącym albo sprawującym nadzór pedagogiczny, w tym występowanie bezpośrednio lub jako uczestnik wspierający stronę przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy oraz spraw cywilnych i administracyjnych,
 • inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach płacowych, socjalnych i kulturalnych,
 • występowanie na rzecz zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowanie działań na rzecz systematycznego polepszania warunków pracy, usprawniania i podnoszenia jej kultury,
 • podejmowanie działania na rzecz tworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • podejmowanie działań na rzecz kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, na zasadach poszanowania godności, wzajemnej pomocy, życzliwości i koleżeństwa,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym również powoływania osób na stanowiska kierownicze,
 • udział w służbowym opiniowaniu pracowników,
 • kontrolę właściwego wykorzystania środków i urządzeń socjalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej i innych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin,
 • udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, a także rodzinom zmarłych członków Związku,
 • udział w tworzeniu systemu nagród i wyróżnień pracowników,
 • podejmowanie działań w celu zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników, w oparciu o dialog społeczny,
 • działanie na rzecz uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnych,
 • współpraca z organizacjami w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych zmierzających do poprawy warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych,
 • współdziałanie z organizacjami zajmującymi się  obroną praw człowieka oraz zwalczającymi dyskryminację i mobbing.

 III. Zasady nabywania i utraty członkostwa

 Art. 3

Członkami  Związku mogą być:

 1. nauczyciele, pracownicy oświaty zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, podlegający ustawie Karta Nauczyciela,
 2. osoby zatrudnione na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji pedagogicznych w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych,
 3. emeryci i renciści z placówek wymienionych w ust. 1 i 2.
 4. osoby, które utraciły zatrudnienie w placówkach wymienionych w ust. 1, 2 i posiadają status osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji przez Zarząd.

Członkami Związku nie mogą zostać członkowie innych związków zawodowych.

W okresie pozostawania bezrobotnym w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, członek Związku jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.

Art. 4

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

 • wystąpienia ze Związku,
 • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w których członkowie mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania składek,
 • wykluczenia ze Związku,
 • zgonu.

Wykluczenie ze Związku ma miejsce w przypadku:

 • rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu,
 • wydalenia z zawodu nauczyciela na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,

Wykluczenie ze Związku wskutek rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu może mieć miejsce, jeżeli wcześniej stosowane środki dyscyplinujące w postaci upomnienia okażą się bezskuteczne.

Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd Związku. Od decyzji o wykluczeniu ze Związku nie przysługuje odwołanie.

 IV. Prawa i obowiązki członków

Art. 5

Członek Związku ma prawo:

 • uczestniczyć w pracach Związku,
 • wybierać i być wybieranym do władz Związku,
 • oceniać i poddawać krytyce władze Związku,
 • występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
 • wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących warunków i organizacji pracy, warunków socjalnych i bytowych oraz stosunków międzyludzkich,
 • żądać ze strony Związku ochrony swoich praw oraz pomocy w przypadku ich naruszenia,
 • korzystać z pomocy socjalnej Związku.

Członek Związku jest zobowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu Związku oraz stosować się do uchwał władz związkowych,
 • sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz prezentować właściwą postawę etyczną,
 • brać udział w pracach Związku,
 • opłacać składki członkowskie, z wyjątkiem sytuacji, w których Zarząd Związku wyrazi zgodę na zwolnienie z obowiązku opłacania składek .

Z obowiązku płacenia składek członkowskich mogą zostać zwolnieni, mocą uchwały Zarządu, podjętej na wniosek zainteresowanego, członkowie Związku będący na urlopie wychowawczym, w stanie spoczynku, na emeryturze bądź na rencie, a także członkowie znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. Zwolnienie może nastąpić na czas określony lub bezterminowo.

Członek Związku wybrany do organów Związku jest zobowiązany:

 • aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
 • godnie i rzetelnie reprezentować interesy swojego środowiska zawodowego,
 • utrzymywać kontakt z wyborcami i bieżąco informować ich o pracach organu, do którego został wybrany.

W przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku, stosuje się wobec członka Związku środki dyscyplinujące w postaci:

 • upomnienia,
 • wykluczenia ze Związku.

Środki dyscyplinujące stosuje Zarząd Związku, po uprzednim przyjęciu wyjaśnień, chyba że członek odmówił ich złożenia. Od decyzji o zastosowaniu środków dyscyplinujących nie  przysługuje odwołanie.

 V. Struktura organizacyjna

Art. 6

Podstawową jednostką  organizacyjną Związku jest międzyzakładowa organizacja związkowa posiadająca osobowość prawną .

Międzyzakładowa organizacja związkowa obejmuje zakresem swojego działania co najmniej dwóch pracodawców.

 VI. Organy Związku

 Art. 7

Organami Związku jest  Zarząd i Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Związku i uczestniczą w nim wszyscy członkowie Związku.

Uchwały organów Związku  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 Art. 8

 Do zadań Zarządu Związku należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • uchwalanie programu działania Związku,
 • ustalanie wysokości składki związkowej i sposobu jej podziału oraz określenie świadczeń finansowych dla członków Związku,
 • zarządzanie majątkiem Związku oraz gospodarowanie jego funduszami w ramach budżetu,
 • wykonywanie innych zadań Związku nie zastrzeżonych przepisami o związkach zawodowych i Statutu Związku dla innych organów,
 • wykonywanie zadań Związku zastrzeżonych przepisami ustawy o związkach zawodowych, kodeksu pracy i przepisami wykonawczymi, wydanymi do tych ustaw oraz przepisami Statutu Związku dla międzyzakładowej (zakładowej) organizacji związkowej,
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 Art. 9

Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 • dokonywanie wyboru Zarządu,
 • rozpatrywanie sprawozdań i wniosków organizacji,
 • ustalanie programu działania organizacji związkowej,
 • podejmuje stosowne uchwały,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku oraz zrzeszania się z innymi organizacjami związkowymi,
 • uchwalanie nazwy, statutu i jego zmian.

Kadencja Zarządu Związku trwa 4 lata.

W Walnym Zebraniu Zarządu Związku mogą brać udział wszyscy członkowie Związku.

 Art. 10

Wybory do wszystkich władz i organów Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyborów przyjętego przez Walne Zebranie Członków.

Odwołanie członka władz i organów Związku następuje na tych samych zasadach co wybór.

Mandat członka władz i organów wygasa na skutek:

odwołania przez wyborców z powodu niewykonywania zadań, rezygnacji, ustania członkostwa w Związku.

W razie wygaśnięcia, w okresie kadencji, mandatu członka władz, zwolnione miejsce zajmują kolejne osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w wyborach na dana kadencję przeprowadzonych wśród członków Zarządu Związku.

Art. 11

 Mandat członka organów Związku wygasa z chwilą powołania na stanowisko kierownicze.

 VII. Finanse Związku

 Art. 12

Fundusze Związku stanowią:

 • składki członkowskie, których wysokość jest ustanawiana uchwałą Zarządu Związku,
 • dotacje, darowizny, zapisy, dochody z organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Organ Związku wydatkuje fundusze zgodnie z działalnością statutową i posiadanymi środkami finansowymi.

Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna, reprezentowany przez Zarząd.

Do działania w zakresie zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, podpisywania dokumentów finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Związku, w tym Prezes Zarządu Związku.

Zarząd jest uprawniony do założenia konta bankowego i korzystania ze zgromadzonych na nim środków oraz jest jedynym dysponentem środków pochodzących ze składek członkowskich oraz innych źródeł.

 VIII. Zasady uchwalania i zmian statutu

 Art. 13

Statut Związku i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków.

Uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu jawnym, przy czym dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów przy co najmniej 50% obecnych członków w Walnym Zebraniu Członków. Przepisy o drugim terminie Walnego Zebrania Członków zawarte
w Art. 7 stosuje się odpowiednio.

Na żądanie 1/3 składu członków Zarządu uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu tajnym.

Zmiany statutu zgłasza do właściwego sądu rejestrowego Zarząd.

 IX. Rozwiązanie Związku i likwidacja jego majątku.

 Art. 14

Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Związku. Przepisy o drugim terminie Walnego Zebrania Członków zawarte w Art. 7 stosuje się odpowiednio.

Na żądanie 1/3 składu Zarządu Związku uchwała o rozwiązaniu Związku zapada w głosowaniu tajnym.

Likwidatorem majątku Związku jest Zarząd, który także odpowiednio zabezpiecza dokumentację Związku.

 X. Postanowienia końcowe

 Zarząd posługuje się pieczęcią z emblematem Związku i napisem: PRO DIGNITAS Związek Zawodowy.


Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Dzisiaj1
Wczoraj16
W tym tygodniu24
W tym miesiącu114
Razem16543
©Związek Zawodowy PRO DIGNITAS         Realizacja: NOWUM